Aakjærskolens værdier bygger på Fællesskab-Læring-Udvikling-Bevægelse-Trivsel

Fællesskab:

Aakjærskolen er et fællesskab, og i alle sammenhænge tilstræber vi at styrke dette. Samtidig skaber vi plads til forskellighed og til, at det enkelte individ bliver set.

Trivsel:

Trivsel er for Aakjærskolen, at alle elever, medarbejdere og forældre føler sig set, hørt, respekteret og værdsat. Trivsel er en forudsætning for glæde, lyst og motivation for læring. Vi sigter mod, at alle er i balance; såvel fysisk som psykisk.
Aakjærskolen tolererer ikke mobning. Indsatsen mod mobning er en proces, der hele tiden er i gang i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, elever og forældre.

Hvad er mobning?

Det er vigtigt at skelne mellem mobning og andre former for kontroverser.

Ved mobning forstår Aakjærskolen:

Ved negative handlinger kan der være tale om:

Konflikt:

Drilleri:

Generende drillerier:

Ovenstående definitioner vil også blive anvendt i forhold til digitale medier, hvis der er tale om ubehagelige beskeder eller opslag på de sociale medier/platforme.

Hvad gør skolen for at forebygge mobning?

På skolen og i SFO.

På skolen har vi:

I forhold til hjemmet

Forældre opfordres til:

Hvilke ressourcepersoner kan elever, forældre og ansatte henvende sig til med spørgsmål vedrørende elevers sociale trivsel?

Hvad gør skolen i tilfælde af mobning, og hvordan sikres det, at mobningen ikke gentager sig?

Ved mistanke

Er der ingen konkrete henvendelser, men mistanke om mobning, tages det op i klassens team, hvor der udveksles iagttagelser og/eller vurderinger.

Teamet beslutter derefter en række konkrete initiativer (ikke nødvendigvis alle og ikke nødvendigvis i denne rækkefølge), så som:

Teamet/klassen/forældrene følger op og evaluerer løbende de igangsatte tiltag.
For at kunne afhjælpe problemet, skal skolen kende til problemet.

Ved konstatering af mobning eller konkret henvendelse

Når en elev, medarbejder eller forældre oplever, at et barn eller en børnegruppe udsættes for mobning, herunder digital mobning, kontaktes indledningsvis det relevante klasseteam for med det samme at få afdækket og beskrevet situationen.

  1. Klasseteamet henvender sig efterfølgende straks til skolens ledelse mhp. at aftale følgende:
  2. Handlingsplanen udarbejdes ved hjælp af den vedlagte skabelon nedenfor.
  3. Indsatserne skal altid rette sig mod at involvere følgende parter:
  4. Det overvejes i denne proces om og evt. hvordan følgende ressourcer kan bringes i spil:
  5. Handlingsplanen gennemføres og evalueres mhp. at vurdere om den skal justeres og gennemføres igen, eller om problemstillingen er løst. I hele denne proces involveres elever og forældre i indsatserne og effekterne heraf. Handlingsplanen arkiveres i elevernes klasselog, som dokumentation og i tilfælde af klage.

 

Behandlet i skolebestyrelsen, den 10. oktober 2017.

Behandlet i L-MED, den 17. januar 2018